شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


بدانیم! مالک آسمانها و زمین خداوند است از این رو در دایره حکومتش هر کس را شایسته ببیند، مجازات می کند و هر کس را شایسته ببیند، می بخشد و خداوند بر هر چیزی تواناست. (المائده/ 40) آدمیان، اعضای یکدیگرند؛ خوبی یه یک نفر، خوبی به همه و بدی به یک نفر، بدی به همه است؛ پیامبران برای تبیین این امر با دلیل های روشن آمده اند، اما بسیاری از بنی اسرائیل و همانندهایشان، این دستور را نادیده گرفتند و در زمین به اسراف پرداختند. ( المائده/32) انجام هر کار،چه خوب چه بد، زمینه می خواهد،قابیل برای کشتن هابیل زمینه سازی کرد و عمل ناشایست خود را نیز انجام داد و از خاسرین شد.(المائده/30) انتخاب نادرست و پافشاری بر آن، از قابیل چهره ای باطل ساخت، همان طور که انتخاب درست و دست برنداشتن از آن، از هابیل چهره حق! ومورد پذیرش خداوند؛ خداوندی که پذیرنده ی کارهای متقین است.( المائده/ 27) بهترین هدف، حرکت برای خدا و تلاش، برای نزدیک شدن به کمال مطلق است و بهترین چهارچوب، چهارچوب عدالت است، که هیچ امری از جمله دشمنی با دیگران نباید آدمی را از رفتار عادلانه باز دارد! رفتاری که، نزدیکترین حالت به بندگی خدا ست، خدایی که از آنچه که آدمیان انجام می دهند با خبر است.(المائده/۸) فکر، لازمه زندگی انسانی و ذکر، نیاز جدی انسان است؛ داده های خدا را پیوسته باید یاد کرد و خواسته مهم او یعنی قانونمندی را هرگز نباید فراموش کرد! که خداوند از درون وجود انسان ها آگاه است. (المائده/ 7) خوراکی های پاک،حلال است و حیوانات حلال گوشتی که با شرایط دینی ذبح شده اند؛ همیشه و همه جا باید به دستورهای الهی پایبندبود، همانا خداوند سریع الحساب است. (المائده/4) به میل خود عمل کردن، پیامدهایی چون ، پیمان شکنی،کفر به آیات الهی،کشتن پیامبران و سخن بی جا در بارهٔ ایشان گفتن و خود را به نفهمی زدن و در پایان، مهر خوردن بر دلها را به دنبال دارد.(النساء/۱۵۸-۱۵۵)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/09/06
خانم دکتر زهرا یزدان پناه
آقای دکتر ابراهیم بشیری
آقای دکتر سیدمحمد ابوترابی